Publikationer

Du är välkommen att läsa och ladda ner följande publikationer. Om du använder någonting från materialet eller citerar det, uppskattar jag om författaren och texten är inkluderad bland dina referenser.

Min senaste bok Sexualitet och socialt arbete kan du beställa genom förlaget Studentlitteratur

”men du har ju blivit våldtagen” – om våldtagna mäns ordlöshet
Det som tydligast kommer fram i undersökningen är att män som blivit våldtagna av män saknar ord för att beskriva sina upplevelser och att detta är nära kopplat till frånvaron av samtal om mäns utsatthet i samhället idag. Den obehandlade erfarenheten av våldtäkt gör dessa män tysta och hindrar dem från deras rättmätiga tillgång till hälso- och socialvård, social integration och rättvisa. För många män, startar övergreppet en destruktiv bana, speciellt i området av sexuellt beteende.

Män kan våldtas print
En bra artikel om män som våldtas skriven av Adam Svanell på Svenska Dagbladets Kultursidor  söndagen den 3 mars 2019. Jag är intervjuvad som en av de få som lyfter detta ämne. Än är min studie aktuell och finns för nedladdning ovan.

Begreppet mentalisering
Efter att ha arbetat i flera år på socionomutbildningen med Personlig och professionell utveckling (PPU), upplevde jag att det saknades ett begrepp för den process som i undervisningens professionella förlängning äger rum mellan socionom och klient/patient och som vanligtvis beskrivs med begreppet ”empati”. Vi ville därför utveckla empati-begreppet genom att istället introducera mentalisering  som ett mer precist verktyg för att beskriva den sociala kompetensutveckling, vilken avses i högskoleförordningen. Med mentalisering åsyftas förmågan att empatiskt och kognitivt sätta sig in i den andres situation och utifrån dem se sig själv och sina reaktioner. Detta utvecklas i kapitlet .

Sexmänsäljer.se/x – nöje blir funktion
Rapporten sexmänsäljer.se/x utgår från intervjuer med män som säljer sex till andra män via internet. Den belyser ett fenomen som tidigare inte lyfts fram i svensk forskning utan öppnar nya ingångar och tillför ny kunskap. Rapporten fokuserar dels på att ge några av dessa män en röst och möjlighet att formulera hur de ser på sin verksamhet, dels på att försöka utveckla en teoretisk ram och begrepp för att bättre förstå ett viktigt samtida fenomen.

”…det var bara en bögdjävel”
Rapporten ”… det var bara en bögdjävel” handlar om hur vi kan förebygga och motverka homofientlighet, som tillsammans med rasism, främlingsfientlighet och olaga diskriminering ingår i det övergripande begreppet hatbrott. I det förebyggande arbete är det viktigt att hitta nya ingångar på fenomenet och flytta fokus från den utlösande handlingen av homofientligt våld till de handlingar och de verksamheter som leder fram till detta.

Hedersrelaterat våld mot ungdomar pga sexuell läggning
Kartläggningen visar att hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning inte är utmärkande för en speciell kultur, etnicitet eller religion och att variationen av ungdomar är stor. Ungdomarna är osynliga för de vuxna som de kommer i kontakt med. De mår dåligt, så dåligt att de ibland försöker ta sitt eget liv. Samtidigt lyser råd, stöd och åtgärder riktade mot denna grupp med sin frånvaro. För att komma tillrätta med situationen behövs inte bara kunskap och utbildning till yrkesverksamma utan en även rad nya ingångar och insatser på olika nivåer i samhället.

Kap 9 i Normer och normalitet i socialt arbete
”En strålande augustidag gick jag först i en parad i riktning mot drakbåtstävlingen under Malmöfestivalen. Jag bar en lång röd paljettklänning, en röd boa, en yvig blålila peruk, paljetterade glasögon, hårdsminkad, med lösögonfransar och hade högklackat. Tänk dig Dame Edna så får du en bild av hur jag såg ut.” Så här börjar inledningen till kapitlet jag skrivit som problematiserar Sexuell normalitet

Rekreationellt bruk av droger – mervärde eller egenvärde.
Denna studie fokuserar på sex socialt integrerade människors användning av droger och vilken funktion den har i deras liv. Att ta droger har varit en medveten och planerad handling såväl som andra val i livet för alla individer som intervjuades. Att använda droger är för ren rekreation och för att ge ett ökat levnadsvärde, inte för sin egen skull.

Återspeglingar – en uppföljning av drogers funktion hos sex socialt integrerade män.
Uppföljning av den tidigare undersökningen av sex socialt integrerade män som använder droger rekreationellt. En rapport till Narkotikakommissionen, Vägvalet – den narkotikapolitiska utmaningen, SOU 2000:126, PM 8.

Svenska kinesiska/vietnamesiska ungdomars framgångshistoria
Studien fokuserar på tio kinesiska/vietnamesiska ungdomar i förhållande till skyddsfaktorer i deras liv. Det framkom att alla hade mindre kriminalitet, skolk, droger och osäker sex än sina jämnåriga. Studien fann att Antonovskys begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) kunde vara en avgörande faktor för hälsan, men inte som en avgörande faktor för ett laglydigt liv.

Sexualiteten som metod
Rapporten beskriver ett hiv-preventivt arbete utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv.

Sexualitet och socialt arbete kan du enklast beställa hos Studentlitteratur

Några röster om boken:

Anmeldt av Merethe Giertsen, Førstelektor, UiT Norges arktiske universitet, Institutt for barnevern og sosialt arbeid

I forhold til den sosialfaglige diskursen om seksualitet gjør universitetslektor i sosialt arbeid Hans Knutagård tre viktige grep med boka Sexualitet och socialt arbete. Det ene er at seksualitet tematiseres. Det andre er at seksualitet ikke behandles som et problem, først og fremst. Det tredje er at Knutagård behandler seksualitet som et anliggende for oss alle, og ikke bare for seksuelle minoriteter. Ved hjelp av disse grepene gir Knutagård et viktig bidrag til at seksualitet kan tematiseres innenfor en hel rekke ulike kurs på sosialarbeiderutdanningene, og ikke bare i kurs som tematiserer seksualitet eller marginalisering og anti-diskriminering.

Knutagårds bok omhandler noe så sjeldent, i en nordisk kontekst, som seksualitet og sosialt arbeid. Internasjonalt er seksualitet dekket bedre. I England har man en lengre tradisjon i utgivelse av lærebøker om seksualitet og sosialt arbeid, og også i USA, Canada og Australia er seksualitet og sosialt arbeid tematisert i et større omfang enn i den norske og nordiske sosialfaglige diskursen. Dette er den første læreboken i Sverige om seksualitet og sosialt arbeid. Forhåpentligvis bidrar Knutagårds bok til at seksualitet i større grad blir tematisert også i det norske sosialfaglige feltet. /…/

Helt avslutningsvis: Trengs denne boka? Anbefales den til bokas målgrupper? Absolutt! Den baner vei i nordisk sosialfag med å tematisere seksualitet i forhold til en rekke av de virksomheter vi til daglig inngår i.

Hela recensionen finns och läsa på: http://fonteneforskning.no/boker/seksualitet-og-sosialt-arbeid-6.19.508831.ad8b9979b7

Camilla Hammergren,  Fagansvarlig, Pro Sentret, Velferdsetaten, Oslo kommune

Hei, jeg skriver for å rette en varm takk til deg for læreboken «Sexualitet og socialt arbete». Jeg er fagansvarlig ved Pro Sentret som er norsk kompetansesenter på prostitusjonsfeltet og Oslo kommunes tjenestetilbud til personer som selger eller har solgt seksuelle tjenester (www.prosentret.no). Vi tar i mot studenter i praksis fra ulike profesjonsutdanninger og vi har savnet en god lærebok å anbefale dem. Det var derfor svært gledelig for meg å se at det endelig er skrevet en, og til alt overmål for blivende sosialarbeidere! Like fullt må jeg innrømme at jeg var veldig spent på hvordan du ville legge frem salg av sex – feltet er jo sterkt polarisert og politisert her i Skandinavia. Jeg mottok boken i post i dag og har akkurat rukket å lese raskt i gjennom kapittel 10 og er  virkelig imponert over hvordan du har greid å implementere mye av den seneste forskningen og gitt rammer for en ikke-dømmende og rettighetsfokusert tilnærming for «hjelperen». Nå gleder jeg meg til sommerferie og til å lese resten av boken! Om du noen gang skulle være i Oslo og ha lyst til å besøke oss håper jeg du tar kontakt!