Publikationer

Du är välkommen att läsa och ladda ner följande publikationer. Om du använder någonting från materialet eller citerar det, uppskattar jag om författaren och texten är inkluderad bland dina referenser.

Min senaste bok Verksamhet, människa och omvärld om hur det går att använda den kulturhistoriska verksamhetsteorin som förståelseram och verktyg i arbetet med människor i utsatthet. Finns att köpa på Studentlitteratur

På Studentlitteratur med första exemplaret av boken Sexualitet och socialt arbete

Min tidigare bok Sexualitet och socialt arbete kan du även beställa genom mig hans@ingressus.se

Anmeldt av Merethe Giertsen, Førstelektor, UiT Norges arktiske universitet, Institutt for barnevern og sosialt arbeid. Recensionen om om boken Sexualitet och socialt arbete finns och läsa på: http://fonteneforskning.no/boker/seksualitet-og-sosialt-arbeid-6.19.508831.ad8b9979b7

Jag är inte fel – en dialog om heder och homosexualitet

Jag har skrivit ett populärvetenskapligt kapitel i Örebros universitets temanummer om heder.

Här, där och mittemellan

Ett kapitel i antologin om Sexualitet och migration i välfärdssamhället som finns på Studentlitteratur.

Detta kapitel handlar om migrerade hbt-män och deras sexuella utsatthet. Att migrera är att lämna något, ett Där, för något oftast annorlunda eller bättre, ett Här. Resan – Mittemellan – är en övergång utan förankring. Utifrån ett antal intervjuer med migrerade hbt-män framkommer att det sexuella våld de lämnat på grund av sin sexuella läggning följt med dem på resan hit. De återfinner den sexuella utsattheten även här i olika strikt kontrollerande homofientliga praxisgemenskaper. Respondenterna berättar hur de slits mellan sin familj, släkt och samhället för att få vara sig själv – en hbt-person. Kapitlet utforskar hur det sexuella våld de utsätts för fysiskt och psykiskt försätter dem i en paradoxal position Mittemellan liv och död, svår att ta sig ur.

Min nyaste bok om socialt arbete och den kulturhistoriska verksamhetsteorin som släpptes i oktober 2022.

––––

”men du har ju blivit våldtagen” – om våldtagna mäns ordlöshet
Det som tydligast kommer fram i undersökningen är att män som blivit våldtagna av män saknar ord för att beskriva sina upplevelser och att detta är nära kopplat till frånvaron av samtal om mäns utsatthet i samhället idag. Den obehandlade erfarenheten av våldtäkt gör dessa män tysta och hindrar dem från deras rättmätiga tillgång till hälso- och socialvård, social integration och rättvisa. För många män, startar övergreppet en destruktiv bana, speciellt i området av sexuellt beteende.

Män kan våldtas print
En bra artikel om män som våldtas skriven av Adam Svanell på Svenska Dagbladets Kultursidor  söndagen den 3 mars 2019. Jag är intervjuvad som en av de få som lyfter detta ämne. Än är min studie aktuell och finns för nedladdning ovan.

Begreppet mentalisering
Efter att ha arbetat i flera år på socionomutbildningen med Personlig och professionell utveckling (PPU),upplevde jag att det saknades ett begrepp för den process som i undervisningens professionella förlängning äger rum mellan socionom och klient/patient och som vanligtvis beskrivs med begreppet ”empati”. Vi ville därför utveckla empati-begreppet genom att istället introducera mentalisering  som ett mer precist verktyg för att beskriva den sociala kompetensutveckling, vilken avses i högskoleförordningen. Med mentalisering åsyftas förmågan att empatiskt och kognitivt sätta sig in i den andres situation och utifrån dem se sig själv och sina reaktioner. Detta utvecklas i kapitlet .

Sexmänsäljer.se/x – nöje blir funktion
Rapporten sexmänsäljer.se/x utgår från intervjuer med män som säljer sex till andra män via internet. Den belyser ett fenomen som tidigare inte lyfts fram i svensk forskning utan öppnar nya ingångar och tillför ny kunskap. Rapporten fokuserar dels på att ge några av dessa män en röst och möjlighet att formulera hur de ser på sin verksamhet, dels på att försöka utveckla en teoretisk ram och begrepp för att bättre förstå ett viktigt samtida fenomen.

”…det var bara en bögdjävel”
Rapporten ”… det var bara en bögdjävel” handlar om hur vi kan förebygga och motverka homofientlighet, som tillsammans med rasism, främlingsfientlighet och olaga diskriminering ingår i det övergripande begreppet hatbrott. I det förebyggande arbete är det viktigt att hitta nya ingångar på fenomenet och flytta fokus från den utlösande handlingen av homofientligt våld till de handlingar och de verksamheter som leder fram till detta.

Hedersrelaterat våld mot ungdomar pga sexuell läggning
Kartläggningen visar att hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning inte är utmärkande för en speciell kultur, etnicitet eller religion och att variationen av ungdomar är stor. Ungdomarna är osynliga för de vuxna som de kommer i kontakt med. De mår dåligt, så dåligt att de ibland försöker ta sitt eget liv. Samtidigt lyser råd, stöd och åtgärder riktade mot denna grupp med sin frånvaro. För att komma tillrätta med situationen behövs inte bara kunskap och utbildning till yrkesverksamma utan en även rad nya ingångar och insatser på olika nivåer i samhället.

Kap 9 i Normer och normalitet i socialt arbete
”En strålande augustidag gick jag först i en parad i riktning mot drakbåtstävlingen under Malmöfestivalen. Jag bar en lång röd paljettklänning, en röd boa, en yvig blålila peruk, paljetterade glasögon, hårdsminkad, med lösögonfransar och hade högklackat. Tänk dig Dame Edna så får du en bild av hur jag såg ut.” Så här börjar inledningen till kapitlet jag skrivit som problematiserar Sexuell normalitet

Rekreationellt bruk av droger – mervärde eller egenvärde.
Denna studie fokuserar på sex socialt integrerade människors användning av droger och vilken funktion den har i deras liv. Att ta droger har varit en medveten och planerad handling såväl som andra val i livet för alla individer som intervjuades. Att använda droger är för ren rekreation och för att ge ett ökat levnadsvärde, inte för sin egen skull.

Återspeglingar – en uppföljning av drogers funktion hos sex socialt integrerade män.
Uppföljning av den tidigare undersökningen av sex socialt integrerade män som använder droger rekreationellt. En rapport till Narkotikakommissionen, Vägvalet – den narkotikapolitiska utmaningen, SOU 2000:126, PM 8.

Svenska kinesiska/vietnamesiska ungdomars framgångshistoria
Studien fokuserar på tio kinesiska/vietnamesiska ungdomar i förhållande till skyddsfaktorer i deras liv. Det framkom att alla hade mindre kriminalitet, skolk, droger och osäker sex än sina jämnåriga. Studien fann att Antonovskys begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) kunde vara en avgörande faktor för hälsan, men inte som en avgörande faktor för ett laglydigt liv.

Sexualiteten som metod
Rapporten beskriver ett hiv-preventivt arbete utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv.